Stichting

Naam: Stichting Het Rijksmuseum

RSIN: 803813636

Stichting Het Rijksmuseum wordt bestuurd door de Directie die bestaat uit drie personen:

De hoofddirecteur is de voorzitter van de directie.

De directie opereert als een team met gedeelde verantwoordelijkheden en is als geheel verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering van het Rijksmuseum. Ieder van de directieleden is specifiek verantwoordelijk voor een van de drie sectoren waarin de organisatie is verdeeld.

De Stichting heeft een Raad van Toezicht die tot taak heeft om toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden organisatie. De Raad van Toezicht staat de Directie met advies terzijde.

Contactgegevens

Zie contactgegevens

Doelstelling

Zie doelstelling

Beloningsbeleid

Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directieleden worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed.

De werknemers van het Rijksmuseum vallen onder de Museum CAO.

Het Rijksmuseum Fonds heeft geen personeelsleden in dienst. De fondsenwerving wordt verzorgd door de afdeling Development van het Rijksmuseum. De financiële administratie wordt verzorgd door de afdeling Financiële Zaken van Het Rijksmuseum. Voor de medewerkers van Het Rijksmuseum geldt een CAO regeling.

Beleidsplan

Het Beleidsplan voor 2017-2020: Activiteitenplan 2017-2020

Verslagen

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording. Bekijk hier de jaarverslagen

Fonds

Naam: Het Rijksmuseum Fonds

RSIN: 803504469

Het Rijksmuseum Fonds is de steunstichting van het Rijksmuseum. Het Fonds werft particuliere schenkers en organisaties die het museum willen steunen om kunstaankopen te doen, educatieve projecten te ontwikkelen en restauraties te realiseren.

Stichting Het Rijksmuseum Fonds wordt bestuurd door een voorzitter, een penningmeester en algemene bestuursleden. Het Rijksmuseum Fonds kent een onafhankelijk en onbetaald bestuur.